Добави оферта

Връзка с нас: +359 899 125 256, +359 899 954 133

Общи условия

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНА УСЛУГА

Всеки клиент попълва Заявка за предоставяне на рекламно каре, като носи отговорност за предоставената информация под формата на текст и снимков материал. Медията не отговаря за некоректно подадена информация от страна на Възложителя.

При попълване на Заявката Възложителят, потребител на рекламната услуга следва точно да впише цената на която предлага услуга/продукт към крайния клиент, както и процента на предлаганата от него отстъпка и/или редовната стойност на услугата/продукта.

 Заявката се попълва точно и коректно в синтезиран вид – предмет на предлаганата услуга и/или стока, както и обекта на извършване на дейност. Допълнителни текстове и снимков материал, ще се публикуват на интернет страницата.

Заявката се попълва коректно и се изпраща на представител на Медията в три дневен срок от получаване на настоящото писмо.

В случай, че се налагат технически корекции по текст/снимки,  се дава срок от два дни на Възложителя да отстрани нередностите.

В случай, че срока бъде пропуснат, Медията има право да откаже да публикува заявената реклама, като не дължи Неустойки на Възложителя.

При условие, че Възложителя се откаже от публикуване на вече изготвен материал, без вина на Медията същия дължи неустойка в размер на .......% от рекламната такса.

Медията се задължава да отпечати коректно предостаавения материла от Възложителя и да поеме ангажимента по разпространението ѝ.

„СМАРТ УЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД извършва, само издателска и рекламна дейност, дружеството не участва в сделките между предлагащия оферта и краен потребител.  „СМАРТ УЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е комисионер по сделките.

„СМАРТ УЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се задължава да спазва разпоредбите, за защита на лични данни, предоставени с оглед звършваната дейност.

 Възложителят и  Медията следва да съблюдават стриктно изпълнението на разпоредбите на ЗЗК и ЗЗП.

Предоставената услуга от страна на Медията е безвъзмездна до издаването един брой от същото. Медията се задължава да формира ценова листа, която в оперативен порядък да бъде предоставена на Възложителите.